Su Arama-Bulma ve Su Sondajı

Yeraltı Suyu, Önemi ve İstifade Şekilleri:
Yeryüzüne düşen yağmur ve eriyen kar sularının derelerden akarak göllere veya denizlere ulaştığını hepimiz biliriz. Yeryüzünde buharlaşarak atmosfere çıkan ve bulutları oluşturan su daha sonra yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne dönmektedir. Buna yağış diyoruz. İşte bu yağışların bir kısmı sel olarak göl veya denizlere gitmekte, bir kısmı bitkiler tarafından emilmekte, bir kısmı tekrar buharlaşmakta , bir kısmı ise geçirimli yer katmanlarına sızmaktadır. Bizi ilgilendiren yeraltı suyu işte böyle geçirimli yer katmanlarına sızarak oluşmaktadır.

JEOTERMAL BİLGİLER

Jeotermal (jeo-yerküre, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır.

Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağıdır. İçinde su bulunmayan sıcak kuru kayalar da jeotermal enerji kaynağıdır.

JEOTERMAL KAYNAKLAR İLE

Elektrik enerjisi üretimi, Merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. ısıtma/soğutma uygulamaları, Proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımlar, Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi, Termal turizm’de kaplıca amaçlı kullanım,

Düşük sıcaklıklarda (30 °C’ye kadar) kültür balıkçılığı, Mineraller içeren içme suyu üretimi, gibi uygulama ve değerlendirme alanlarında kullanımlar gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizdeki jeotermal sahaların dağılımı, önceki bölümde söylenenleri doğrulamaktadır. Bu dağılımın öncelikle genç ve bölgesel ölçekli yapısal çizgilerin üzerinde sıklaştığı, hele genç tektonik ile Tersiyer  Volkanikliği ya da Metamorfizması’nın üst üste bindiği bölgelerde iyice yoğunlaşmakta olduğu dikkati çekmektedir. Yine de, ülkenin değişik  bölgelerinde karşılaşılan jeotermal sistemlerin birbirlerinden kökten ayrılıkları olduğu; bir başka deyişle de, belli bölgelerde karşılaşılan alanların kendi aralarında ortak  özelliklerinin olduğu açıktır. Ülkemizdeki jeotermal alanları bölgesel öbekler  içinde gözden geçirmek yerinde olacaktır.

Jeofizik Etüdün sondaj çalışması için önemi nedir?

Jeofizik Sondaj Çalışması

Jeofizik etütlerde dikkat edilmesi gereken en önemli kısım, çalışmanın sadece ölçüm yapmaktan ibaret olmadığının anlaşılmasıdır. İyi bir Jeoloji ve jeofizik mühendisi ölçüm sonunda işbirliğine giderek ölçüm sonuçlarını birlikte yorumlamalıdırlar. Ölçümlerin doğru ve hatasız alınması Jeofizik mühendisinin sorumluluğunda olduğu gibi, arazinin jeolojisini (yüzey ve yer altı yapıları, formasyon ve tabakalar, faylar ve diğer tektonik oluşumlar) bilmek, o bölgede daha önceden yapılan sondaj çalışmalarının varlığını ve sonuçlarını araştırmak da jeoloji mühendisinin sorumluluğundadır. Doğru ve hatasız bir rapor bu gibi bilgi ve tecrübelerle şekilleneceği gibi yer altı suyunun varlığına dair sonuçlar da tüm bu farklı değerlerin birleştirilmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Bu çalışmalar, olasılık hesabında %85-90’lık dilime denk gelmekle birlikte, yine de yeraltının bilinmeyen ekstrem koşulları ve sondajcının delme işlemindeki hataları gibi faktörlerden dolayı %10-15’lik yanılma (başarılı olamama) payı müşteriye belirtilmeli ve anlatılır.